SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Preko svetovalnega odnosa se vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude. Sodeluje z vsemi udeleženci vrtca in tako pomaga pri uresničevanju temeljnih ciljev.

Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe so svetovalno delo z otroki, z vzgojitelji in z vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev, s starši, sodelovanje z vodstvom in z zunanjimi institucijami.

Naloge in cilji se izvajajo v skladu s Programskimi smernicami svetovalne službe za vrtce ter glede na dogovore z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci.

V šolskem letu 2022/2023 bom svetovalno delo opravljala pedagoginja Kaja Valand.

KONTAKTNI PODATKI:

e-pošta: valand.kaja@os-majsperk.si

telefon: 02 794 51 81

SODELOVANJE S STARŠI

Glavni cilj sodelovanja s starši je, da skupaj zagotovimo kvalitetno življenje otroka in spodbujamo njegov optimalni razvoj.

Svetovalno delo s starši zajema:

 • podporo in pomoč staršem v času vpisa in vstopa otroka v vrtec;
 • posvetovanje o prehodu iz vrtca v šolo, prehodu v drugo skupino, odložitvi šolanja;
 • podporo in pomoč družinam s posebnimi socialnimi razmerami in tistim iz tujega okolja;
 • pomoč pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja;
 • svetovanje ob kritičnih situacijah v družini;
 • pomoč pri razumevanju in odpravljanju otrokovih stisk ter razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav v vrtcu;
 • pomoč pri dodelitvi pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Starši se tako lahko na svetovalno delavko obrnete ob različnih situacijah, če potrebujete pomoč ali nasvet.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Vsak otrok je drugačen, vsak je nekaj posebnega …

In ker v našem vrtcu upoštevamo, da je vsak otrok individualen, posebno skrb namenjamo otrokom s posebnimi potrebami. V naše oddelke so tako vključeni otroci, ki potrebujejo dodatno pomoč, s katero poskušamo odpraviti določene primanjkljaje in otroku omogočiti boljši razvoj.

Razvoj otroka poteka po razvojnih mejnikih. Naloga staršev in strokovnih delavcev vrtca je, da sledijo tem mejnikom in ukrepajo, ko menijo, da določen razvojni mejnik (še) ni dosežen. Predšolsko obdobje je zelo pomembno za odkrivanje otrokovih težav in čimprejšnjo pomoč, saj lahko s tem omogočimo, da otrok svoje primanjkljaje odpravi ali omili ter se brez večjih težav vključi v naslednjo stopnjo izobraževanja.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj, primanjkljajev, urjenju veščin ter razvijanju močnih področij.

V letošnjem šolskem letu bodo dodatno strokovno pomoč izvajale:

 • Barbara Žnidarko, specialna in rehabilitacijska pedagoginja
 • Kaja Vidic, specialna in rehabilitacijska pedagoginja
 • Monika Borovič, specialna in rehabilitacijska pedagoginja
 • Azra Bašagić Tahirović, logopedinja
 • Sanja Metličar Sternad, psihologinja

Prvič v vrtec

Vstop otroka v vrtec je za celotno družino pomemben dogodek in velikokrat tudi stresen. Da vam bo pri tem lažje, lahko na tem mestu najdete nekaj osnovnih podatkov o samem vpisu.

Otroka lahko vpišete v vrtec kadarkoli med letom, če je na voljo še kaj prostih mest, sicer pa vrtec februarja objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vpis predvidoma poteka v mesecu marcu. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. Prednost pri vpisu imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci iz socialno ogroženih družin s potrdilom pristojnega centra za socialno delo. Prav tako imajo prednost tudi starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk. Vrtec vas bo pisno obvestil o datumu vključitve in pogojih za sprejem otroka, hkrati pa boste dobili povabilo za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in dolžnostih. Po podpisu pogodbe je vaš otrok vpisan in imate zanj zagotovljeno mesto.

IN KO JE OTROK ŽE VPISAN ….

Če bo vaš otrok pričel obiskovati vrtec v novem šolskem letu, boste v mesecu juniju s svojim otrokom povabljeni na Dan odprtih vrat za starše in otroke novincev. Takrat si boste lahko skupaj z otrokom ogledali vrtec, videli boste kako poteka dan v vrtcu, spoznali naše delo in pridobili nekaj koristnih informacij o samem vrtcu.

V mesecu avgustu boste izvedeli v katero skupino bo vključen vaš otrok, hkrati pa boste povabljeni na uvodni razgovor z vzgojiteljico. Takrat vas bo vzgojiteljica seznanila z delom v skupini in skupaj se boste dogovorili kako bo potekalo uvajanje v vrtec. Zaželeno je, da vzgojiteljici poveste čim več značilnosti, navad in posebnosti o otroku, kajti tako bo vključitev otroka v vrtec veliko lažja. Prav tako pa morate ob sprejemu v vrtec predložiti tudi potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Želimo, da bo naš vrtec prijazen drugi dom, kjer se bodo otroci počutili prijetno, razposajeno, ljubljeno in varno.

Zloženka 

Postopek pridobitve dodatne strokovne pomoči v vrtcu

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. S tem zakonom otroci niso več usmerjeni z odločbo o usmeritvi, ampak Razvojna ambulanta (Center za zgodnjo obravnavo) izda mnenje o pomoči otroku, ki jo izvaja vrtec. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.

Če prepoznate starši sami ali če prepoznajo strokovni delavci ob preventivnih pregledih v okviru zdravstva ali vrtca (vzgojiteljica vam preda Obvestilo vrtca otrokovemu osebnemu zdravniku), morate starši najprej do otrokovega izbranega zdravnika, ki vas nato napoti v Center za zgodnjo obravnavo.

V Centru otroka pregleda zdravnik specialist pediater, ki lahko določi multidisciplinarni tim z namenom diagnostike, ocene zmožnosti in potreb otroka, priprave individualnega načrta pomoči družini itd.

Po vseh opravljenih pregledih v centru, multidisciplinarni tim pripravi načrt pomoči družini oziroma zapisnik multidisciplinarnega tima, ki je podlaga za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu.

Če želite pridobiti še več informacij se obrnite na svetovalno delavko vrtca ali obiščite spletno stran https://www.gov.si/teme/predsolska-vzgoja-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/.

Prvič v šolo

ZZVstop v osnovno šolo je za otroka pomemben korak in velika sprememba. Ker želimo, da je za celotno družino to prijetna izkušnja, vam posredujemo nekaj osnovnih informacij o vpisu v osnovno šolo.

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morate vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil 6 let. O tem, kdaj morate opraviti vpis ne rabite skrbeti vnaprej, kajti šola vas bo o tem obvestila. Osnovna šola si namreč pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz pristojnega ministrstva in vas nato povabi na vpis. Četudi želite otroka vpisati v šolo izven vašega okoliša, se morate na povabilo na vpis odzvati. Tam boste tudi dobili informacije o morebitnem prepisu ali odložitvi šolanja.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka vam šola izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

 

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok ni pripravljen za vstop, oziroma če to predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezen.

V primeru, da razmišljate o odložitvi šolanja, povejte to vzgojiteljici svojega otroka ali svetovalni službi. Skupaj se lahko pogovorimo o vprašanjih, ki jih imate in razlogih za skrb.

Otrok grize

Otrokovo grizenje je pojav, s katerimi se soočamo tako strokovne delavke vrtca, kot tudi starši. V starosti od prvega do tretjega leta je grizenje precej pogosto in običajno, kljub temu pa je neželeno. Zgodi se lahko izredno hitro in niti ni časa za ustrezno reakcijo s strani odraslega, s katero bi lahko ugriz preprečil. Grizenje je znak, da otrok potrebuje našo pomoč skozi težko razvojno obdobje. Le če bomo ukrepali, bo takšno vedenje izzvenelo, toda pri tem moramo najprej raziskati možne vzroke za ta pojav.

Otroka moramo naučiti sprejemljivega, nadomestnega vedenja. Ko otrok ugrizne, mu z glasom in izrazom obraza pokažemo in povemo, da je takšno vedenje nesprejemljivo. Spodbujamo lahko tudi empatijo, da se otrok vživi v perspektivo tistega, ki ga je ugriznil. Kadar se otrok razjezi in izgubi kontrolo nad svojim vedenjem, koristi tudi nekaj trenutkov »izolacije«. V tem času se otrok pomiri in se nato lahko z njim umirjeno pogovorimo o njegovem vedenju.

Grizenje je problem, ki običajno z razvojem izzveni. Prav tako je vedenje, ki vedno nosi sporočilo, na katero se moramo primerno odzvati. V večini primerov otroci prenehajo z grizenjem, ko se njihove jezikovne sposobnosti bolj razvijejo. Vloga staršev in vzgojiteljev je, da smo dosledni in odločni pri preprečevanju tega nezaželenega vedenja.

Otrok grize – zloženka

Trma

Trma je vedenje, ki se praviloma začne pojavljati v obdobju malčka, med 2. in 3. letom ter traja do 4., 5. leta starosti. Je mehanizem, s katerim si poskuša otrok podrediti okolje, saj v sebi zaznava občutek neodvisnosti in jo skuša uveljavljati. Za otrokov razvoj je trma nujna, saj je izraz razvijajoče se osebnosti. Nastane kot otrokova reakcija na vzgojne zahteve odraslih.

Izvor trme je v frustraciji, ki jo otrok doživlja in je ne zna razrešiti na drugačen način. Nima še razvitega nadzora nad vedenji in čustvovanji, ki jih sproža, prav tako pa s svojim vedenjem preverja kje so meje. Otrokov frustracijski prag je nizek, hitro se razjezi, povod za frustracijo pa je lahko karkoli. V tej starosti trma ne pomeni, da je otrok nevzgojen, saj se še ni naučil zadrževanja svojih potreb, tudi za krajši čas. Pogosto ne želi sprejeti nečesa drugega, kar mu odrasli ponujajo ali se pogajati, ampak samo tisto, kar si je zamislil sam.

Pomembno je, da se zavedamo, da otrokova trma ni njegova značajska napaka, temveč razvojna značilnost otrok. Največkrat otrok trmoglavi podzavestno, ker ni kos novim zahtevam in potrebuje pomoč, ne kazen. Kreganje, vpitje ali fizično kaznovanje močno poslabšajo položaj in lahko imajo neugodne dolgoročne posledice. Najbolje je, da mirno in razumevajoče počakamo, da napad mine, pa če je še tako hudo.

Trma_zloženka

Pozornost in koncentracija

Pozornost je usmerjenost mišljenja, zaznavanja, govora, čustvovanja, spomina in psihomotorične aktivnosti na situacijo. S pomočjo pozornosti posameznik aktivno selekcionira informacije iz okolja.  Pozornost je spretnost, ki pomembno vpliva na razvoj otroka, njegove socialne odnose in njegovo kasnejšo uspešnost v šoli. Omogoča mu boljšo poslušanje in razumevanje kar nekdo pove.

V tesni povezanosti s pozornostjo je koncentracija. To je sposobnost, da pozornost miselnih procesov za omejen čas usmerimo na določeno dejavnost. Je proces, ki se začne v trenutku, ko se za neko nalogo odločimo. Nizka stopnja koncentracije pomeni, da ne moremo osredotočeno izvajati določene naloge tako dolgo, kot to želimo.

Otroci, pri katerih je prisotna nizka stopnja pozornosti in imajo posledično težave s koncentracijo, potrebujejo učenje socialnih veščin in učenje primernih oblik vedenja, pri dejavnostih pa potrebujejo nekoliko več usmerjanja.

Nemirni otrok_zloženka

Vaje za koncentracijo

Prehod v izobraževanje

Če boste svojega otroka letos vpisovali v osnovno šolo in menite (oziroma ste pridobili mnenje strokovnih delavcev), da bi vaš otrok potreboval dodatno strokovno pomoč v šoli, morate starši vložiti zahtevo za začetek postopka usmerjanja. Usmerjanje poteka v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, vodi pa ga Zavod RS za šolstvo.

Starši morajo najkasneje šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo od multidisciplinarnega tima iz Centra za zgodnjo obravnavo pridobiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik multidisciplinarnega tima, v katerem tim predlaga ustrezni osnovnošolski program za otroka oziroma poda mnenje o dodatni strokovni pomoči, pri čemer upošteva tudi mnenje vrtca. V istem času morate oddati vlogo na Zavod RS za šolstvo. Pri tem vam seveda lahko pomaga tudi vrtec.

Če želite pridobiti še več informacij se obrnite na svetovalno delavko vrtca ali obiščite spletno stran https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp.

Govorni razvoj

V zadnjih letih je moč opaziti, da je pri otrocih prisotnih vedno več govorno – jezikovnih težav. Predšolsko obdobje je čas, ko mora otrok usvojiti vse glasove, kajti v nasprotnem primeru se lahko pri prehodu v osnovno šolo začnejo pojavljati težave še na drugih področjih. Glasovi, ki še niso avtomatizirani do šestega (sedmega) leta, se začnejo utrjevati kot nepravilni in kažejo na težave pri govoru.

Za razvoj govora in jezikovnih zmožnosti je najbolj pomembno prav predšolsko obdobje. Že od prvega leta naprej otrok usvaja besede, spoznava slovnična pravila, se uči tvorjenja besedil in tako pridobiva sporazumevalno zmožnost. Odločilen mejnik v razvoju govora je tretje leto. Takrat otrok že izgovarja večino glasov, z njimi tvori besede in govori v razumljivih povedih. Zaradi tega največjo občutljivost za razvoj govora beležimo še posebej med 1. in 3. letom starosti. Tudi kasneje se govor otrok hitro razvija ter se spreminja tako količinsko kot kakovostno. Do petega leta pa je govor razvit v tolikšni meri, da ga otrok brez težav uporablja za izražanje misli, želj in potreb.

V nadaljevanju so vam na voljo dostopi do različnih spletnih strani, kjer lahko izveste še več o otrokovem razvoju govora, najdete pa tudi predloge različnih vaj, s katerimi lahko s pomočjo igre, spodbujate otrokov govorni razvoj. Zraven različnih vaj, pa je pomembno tudi da z otrokom berete, se z njim pogovarjate, opisujete stvari, ga spodbujate pri pripovedovanju in podobno. Pri tem pa morate vedeti, da na govorni razvoj vpliva tudi gibanje, zato naj otrok krepi svoje gibalne sposobnosti na različne načine in veliko časa preživi v naravi, kjer lahko raziskuje.

Vaje za spodbujanje razvoja glasov (pripravila Glorija Jugovič, prof. logo. surdoped.)

 Z igro do pravilnega govora (pripravila Janja Fidler, dipl. def. logoped)

 Zloženka – Govorne igre za urjenje govornega aparata (pripravila Alja Marin, prof. spec. in rehab. pedag. logopedinja)

 Zloženka – Vaje za izboljšanje motorike govoril in urjenje poslušanja (pripravila Martina Škofl­ek, profesorica logopedinja surdopedagoginja)

 Zloženka – Govorno jezikovni razvoj otroka (pripravila Martina Ško­flek, profesorica logopedinja surdopedagoginja)

 Zloženka – Nasveti za govorno – jezikovni razvoj otrok (pripravila Martina Ško­flek, profesorica logopedinja surdopedagoginja) 

Vaje motorike govoril: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25142#section-1

Logopedske pravljice https://www.lahkonocnice.si/na-obisku/logopedske-pravljice?gclid=CjwKCAiA17P9BRB2EiwAMvwNyCa2sEYeXbkGJGLg7KosJjHv-FlYfkO1E0kXQB9SqM9tq7C5NxD9OxoCEUsQAvD_BwE

 

Viri in literatura:

Grobler, M. Grobler, M. (1985) Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje, Obzornik zdravstvene nege, 19(3/4), str. 190-197. Pridobljeno 12. 11. 2020, iz https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1666.

Marjanovič Umek L. (2001). Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Založba Obzorja.

Marjanovič Umek L. in Fekonja U. (2019). Zgodnji govorni razvoj: Varovalni in dejavniki tveganja v družinskem okolju. Pridobljeno: 11. 11. 2020, iz https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/marjanovic_umek_et_al._jz_2019_02.pdf

Vizjak Kure T. (2010). Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezila: priročnik z vajami in lestvice za spremljanje razvoja. Ljubljana: Zavor RS za šolstvo.

Grafomotorika

 Grafomotorika je sposobnost, veščina in spretnost, ki jo potrebujemo pri oblikovanju in usmerjanju potez, črk in besed. Je spretnost držanja pisala ter zapisovanja črk, besed in stavkov. Razvijati se začne veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. Prva faza razvoja teh spretnosti imenujemo čečkanje. Takrat otrok riše brez cilja in načrta. Začne ugotavljati, da tisto kar ima v roki (svinčnik, barvico) pušča sledi. Kasneje začne otrok prerisovati in posnemati določene oblike in tako postanejo dejavnosti načrtovane. Najprej se nauči narisati krog, kasneje sledi kvadrat in nazadnje še trikotnik.

Razvoj grafomotorike je povezan z motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Fina motorika opredeljuje vse drobne gibe mišic prstov, zapestja in je nujno potrebna, da lahko otrok uspešno manipulira s predmeti in skrbi sam zase (se oblači, zapenja gumbe, zadrgo …).

Otrok lahko že pri enem letu drži pisalo in čečka. Pri dveh letih lahko otrok drži pisalo s pincetnim prijemom, vendar večina otrok do vstopa v šolo zamenja nekaj drž pisala in veliko otrok je potrebno usmeriti nazaj na ustrezen prijem.

Med dvema letoma in pol ter tremi leti otrok pogosto že vleče linije, že preriše krog. Risanje kroga nato izboljšuje s ponavljajočimi spiralastimi gibi, tako je lik na začetku manj, nato pa vedno bolj okrogel.

Otrok z dobro razvitimi finomotoričnimi spretnostmi se lažje vključuje v vsakodnevne dejavnosti, samostojneje skrbi zase, se igra in uči. Od tega, kako ima otrok razvite finomotorične spretnosti, je tudi odvisno, kako bo kasneje uspešen v šoli. Velik del pouka v šoli namreč zahteva uporabo finomotoričnih spretnosti (rezanje s škarjami, lepljenje, risanje, barvanje, pisanje), od njih pa je odvisna tudi spretnost pisanja, velikost in položaj črk, hitrost in čitljivost zapisa ter drža pisala. Vse to bo vplivalo na to, kako se bo otrok učil, na njegov uspeh in motivacijo, posledično pa bo oblikovalo tudi njegovo samopodobo.

Pomembno je, da spodbujamo razvoj finomotoričnih spretnosti ter grafomotorike pri otrocih z različnimi dejavnostmi, kot na primer:

 • prijemanje drobnih predmetov, da spodbujamo pincetni prijem,
 • igranje z žogo, trganje papirja,
 • vtikanje predmetov v odprtine,
 • držanje žlice in vilice oziroma samostojno hranjenje in samostojno pitje,
 • oblačenje in slačenje oblačil,
 • trganje, zvijanje in prelaganje papirja,
 • zbiranje in lepljenje drobnih koščkov papirja, tkanine, semen, …
 • nizanje perlic,
 • delanje vozlov,
 • igre s kockami in sestavljankami,
 • zapiranje in odpiranje gumbov,
 • gnetenje testa,
 • brisanje in pospravljanje jedilnega pribora,
 • šivanje in vezenje s plastičnimi iglami,
 • zategovanje vijakov, zabijanje žebljev,…

Spretni prstki – dejavnosti za spodbujanje grafomotorike in fine motorike pri predšolskih otrocih

 

Povzeto po:

 Zupančič Danko, A. (2018). Razvoj grafomotorike v vrtcu. E-knjiga: Založba Forum Media.

Žerdin, T. (1996). Ringa ringa raja, priročnik za gibalno-grafične vaje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

 

 

 

IZKORISTITE ČAS S SVOJIM OTROKOM

Spoštovani starši, skrbniki!

Ponovno je prišel čas, ko so se vrata vrtca za večino otrok zaprla. Kot veste, trenutno izvajamo le nujno varstvo in trenutni pedagoški proces ne poteka po ustaljenih tirih.

Strokovne delavke v vrtcu že pogrešamo vaše otroke in njihovo razigranost. Sedaj ste vi tisti, ki z otrokom preživite največ časa in ta čas kvalitetno izkoristite. Pomagajte mu pri njegovem razvoju in na njegovi poti k samostojnosti. Izkoristite ta čas za stvari, ki jih imate z otrokom radi. Spodbujajte ga pri njegovi radovednosti in mu dajte možnost, da vam pokaže kaj vse zmore. Ta čas lahko izkoristite tudi za različne igre, s katerimi boste spodbujali govorni razvoj otroka, njegovo motoriko in podobno. Otroci zmorejo veliko stvari, le priložnost jim moramo dati. Ponosni so, ko zmorejo nekaj novega in zagotovo bodo o tem z veseljem pripovedovali tudi ob vrnitvi v vrtec.

Za razliko od meseca marca, ko smo se s takšno situacijo srečali prvič, nam je zdaj morda nekoliko lažje, saj smo takšno izkušnjo že pridobili. Toda kljub temu pa to ne pomeni, da je sedaj isto kot takrat in da se sedaj ne pojavlja strah, tesnoba ali negotovost. Hitro lahko pridemo do situacije, ko ne vemo kako naprej ali morda celo ne zmoremo. V takšnih trenutkih je pomembno, da tega ne zadržimo zase. Ne smemo se bati prositi za pomoč, nasvet ali morda le pogovor. Zagotovo bo lažje, če v takšnih trenutkih nismo sami in če nam nekdo nudi oporo.

V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč, nasvet ali le pogovor, smo vam na voljo tudi strokovne delavke vrtca. Z veseljem vam bomo prisluhnile in vam pomagale, v kolikor bo to v naši moči. Na nas se lahko obrnete preko elektronske pošte, lahko pa se dogovorimo tudi za telefonski pogovor.

Izkoristite čas s svojim otrokom in ostanite zdravi!

Kaja Valand, svetovalna delavka

valand.kaja@os-majsperk.si

 

Za pomoč se lahko obrnete tudi na številne druge strokovne službe. Nacionalni inštitut je pripravil informacije o dostopu različnih vrst pomoči, ki so dostopne na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/viri_pomoci.pdf.

 

ČAS NOVIH IZZIVOV

Spoštovani starši, skrbniki!

Minil je že cel mesec, odkar smo zaprli vrata vrtca. Vsak izmed nas se je znašel v novi, do sedaj neznani situaciji. Vsi smo se morali navaditi na nov način življenja in svoj vsakdanji ritem temu prilagoditi. Tako starši kot otroci ste bili postavljeni pred nove izzive, za katere upam, da jih uspešno premagujete.

Nevajeni tovrstnega ritma in spremenjenih življenjskih okoliščin pa lahko doživljamo tudi nelagodne občutke, kot so stres, strah, zaskrbljenost, negotovost. Zagotovo nam je v teh trenutkih težko, a vse to lahko premagamo s potrpežljivostjo, razumevanjem, spoštovanjem in sodelovanjem. Gotovo se nam pojavlja veliko vprašanj, na katera (še) žal nimamo odgovorov, pa vendarle ni čas, da se predamo negotovosti. V takšnih trenutkih se moramo zavedati, da nismo sami. Zdaj imamo priložnost poslušati drug drugega. Veliko več si imamo povedati, kot se nam zdi. Zdaj je idealen čas, da si res prisluhnemo in se tudi slišimo.

Vse izzive se da premagati in velikokrat je pot do zmage pogovor. Če menite, da vam pri premagovanju izzivov lahko pomagamo tudi mi, bomo z veseljem to tudi storili. Sedaj se še bolj zavedamo, kako pomembno je prijateljstvo, solidarnost, prijaznost, lepa beseda in medsebojna pomoč. Vsi strokovni delavci vrtca imamo čas za vas in verjemite, da vas imamo v mislih. Vaše otroke že močno pogrešamo in se že veselimo naših srečanj v vrtcu. Dokler pa bodo vrata še zaprta, pa se lahko na nas obrnete preko elektronske pošte, kjer se lahko dogovorimo tudi za telefonski klic.

Vedite, da nismo pozabili na vas in veseli bomo, če boste z nami delili vaše izzive!

Kaja Valand, svetovalna delavka

V nadaljevanju vam je na voljo povezava do spletne strani, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na tej strani so zbrana različna gradiva, ki so jih v tem času zbrali strokovnjaki iz Svetovalnega centra za otroke in mladostnike v Ljubljani.

https://zdaj.net/koronavirus-otroci-in-mladostniki/gradiva-za-starse-otroke-in-mladostnike-v-casu-koronavirusa/

POSKRBIMO ZASE IN SI POMAGAJMO

Spoštovani starši, skrbniki!

Srečujemo se z razmerami, ki jih do sedaj še nismo poznali. Ljudi nas je običajno strah neznanega ali nečesa, kar ne moremo nadzorovati. V nepredvidljivih situacijah je povsem normalno, da se v nas pojavljajo različna čustva in je prisotna negotovost. Takšna občutja pa so prisotna tudi pri otrocih, ki še toliko težje razumejo nastale okoliščine. Nekateri bodo postali bolj razdražljivi, jezni, lahko se bodo pričeli umikati ali pa nasprotno, bolj intenzivno bodo iskali družbo in stik z odraslim. Pomembno je, da se z otroki pogovarjate, skupaj z njimi načrtujete dan in morda je ravno zdaj priložnost, da se vaši otroci učijo samostojnosti. Pomagajo naj pri vsakdanjih opravilih, se sami oblečejo, umijejo zobe, se pripravijo za spanje in podobno. Izkoristite ta čas, videli boste kaj vse vaš otrok že zna in skupaj z njim se boste še veliko naučili.

Pri vsem tem pa je bistvenega pomena, da tudi otroci razumejo nastale okoliščine. Že pred zaprtjem vrtca smo se vzgojiteljice z otroki na to temo veliko pogovarjale. Učili smo se skrbeti za osebno higieno, spoznavali smo, kaj so to virusi, v ospredje pa smo postavili pravilno umivanje rok in higieno kašlja. Sedaj pa je pomembno, da se tudi vi z otrokom pogovorite o nastali situaciji in jim to poskušate razložiti na njim razumljiv način.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil prispevek o tem, kako se z otroki pogovarjati o koronavirusu: https://www.nijz.si/sl/kako-se-pogovarjati-z-otroki-o-koronavirusu-sars-cov-2-covid-19.

V centru Motus so pripravili slikanico, ki na enostaven način otrokom razloži razmere zaradi virusa. Skupaj z otrokom jo lahko prelistate na tej povezavi: http://online.fliphtml5.com/bbgci/moon/#p=10.

Prav tako vam je lahko v pomoč pri odgovarjanju na vprašanje, zakaj otrok ne more v vrtec, zgodba Hedvike Rosulnik, ki si jo lahko prav tako ogledate skupaj z otrokom: https://www.youtube.com/watch?v=FgraGiFk6as&feature=share&fbclid=IwAR2kLxaQ0qgJ_8ZWBBqNKr9DEqklhR0iT0BY2lhIvBd65LrhXR2fjN_HQ7c.

V kolikor pa se vam porajajo še kakšna druga vprašanja, skrbi, tesnobe, pa se lahko kadarkoli obrnete tudi na svetovalno službo vrtca, na elektronski naslov: valand.kaja@os-majsperk.si. Prav tako se lahko dogovorimo za telefonski pogovor.

Pazite nase in na druge, ter bodite pogumni!

Kaja Valand, svetovalna delavka

 

V nadaljevanju vam je na voljo še nekaj povezav, kjer lahko pridobite dodatne informacije o tem, kako se spopadati z nastalo situacijo in kako o tem govoriti s svojim otrokom.