KONČNO POROČILO

»PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2019-2020

 

Pripravnica Nuša Vaupotič sem se usposabljala po programu pripravništva – področje predšolske vzgoje. To mi je omogočil projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020.

S pripravništvom sem začela 15.06.2020 in zaključujem z 15.12.2020. Dodeljena mi je bila mentorica Tatjana Bele, ki svoje delo vestno opravlja s pomočnico vzgojiteljice Metko Planinc. Dodeljena mi je bila skupina Muce, s starostjo otrok 2-4 let.

V času pripravništva sem prejela ogromno novega praktičnega znanja, izkušenj in vpogleda v delo v vrtec. V tem času sem spoznala delo z različno starimi otroki, izvajala nastope pri starostno različnih skupinah, kjer sem prejela največji vpogled kaj otrok zmore in kaj se od njega lahko pričakuje. Delo z otroki sem opravljala z največjim veseljem in odgovornostjo. Z otroki sem vzpostavila stike in komunikacijo, prav tako s starši otrok in ostalimi zaposlenimi. V času svojega pripravništva sem pridobila kompetence za samostojno delo. Od začetka usposabljanja sem se aktivno vključevala v neposreden deloven proces, spoznavala organizacijo dela, razvija spretnosti za uspešno samostojno delo in strokovno rast.

V času pripravništva sem sledila naslednjim usmerjevalnim ciljem:

 • Z aktivnim vključevanjem v neposredno delovni proces doživlja delo, neposredno spoznava delovne procese, organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem procesu,
 • Upošteva in uresničuje načela kurikula za vrtce,
 • Spoznava odnose, jih vrednoti in povezuje teorijo s pedagoško prakso,
 • Neposredno spoznava otroke, življenje in delo vrtca, dela in naloge pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok in starše,
 • Spoznava in upošteva predpise o varstvu pri delu,
 • Pri praktičnem delu pod mentorjevim vodstvom sodeluje pri vseh dejavnostih , vključno pri sodelovanju s starši, komunicira in sodeluje s starši otrok.
 • Načrtuje, pripravi, izvede različne dejavnosti za otroke,
 • Analizira in vrednoti potek dela individualno in v sodelovanju z vzgojiteljico,
 • Sodeluje pri načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja,
 • Uporablja sodobne pedagoške metode in oblike dela z otroki, starši in sodelavci,
 • Spodbuja razvoj zaznavnih procesov: kognitivnih, socio-emocionalnih in motoričnih.
 • Razvija ustvarjalnost, vztrajnost, fleksibilnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja,
 • Nudi podporo otroku pri razvoju pozitivnega vedenja in ustvarjanju pozitivne samopodobe,
 • Ob lastnih izkušnjah ob delu v vrtcu pridobijo potrditev o pravilnosti lastne poklicne odločitve.

 

Nuša Vaupotič